• 801 7007 111

Δήλωση ενημέρωσης περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στη Λάρισα(Φαρσάλων 113) με την επωνυμία «Logon Α.Ε.», (ΑΦΜ 082107149) και εκπροσωπείται νόμιμα, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/679, «για την προστασία των προσωπικών δεσομένων των φυσικών προσώπων», ενημερώνει υπό την ιδιότητα της ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα συλλέγουν θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική του ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφη αθέμιτη επεξεργασία. Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση ISO9001 ως προς τις λύσεις και διαδικασίες και ISO27001 ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

Ειδικότερα υποκείνονται σε επεξεργασία:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ακριβώς αποτυπώνονται στο βιογραφικό που κατατίθεται και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο(europass). Tα δεδομένα αυτά, φυλάσσονται σε αρχείο της εταιρίας και εξυπηρετούν το έννομο συμφέρον της εταιρίας για την ανεύρεση και πρόσληψη πρόσληψη προσωπικού.

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων :
Τα δεδομένα φυλάσσονται αποκλειστικά στο αρχείο της εταιρίας και δεν διαβιβάζονται. Εδεχομένως να λάβουν γνώση οι διοικητικές, ασφαλιστικές ή φορολογικές Αρχές, κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρίας.

Χρόνος τήρησης:
Τα ως άνω δεδομένα, θα τηρούνται για χρονική περίοδο, όχι μεγαλύρη του έτους και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Άσκηση δικαιωμάτων:
Το φυσικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας(δικαίωμα πρόσβασης), να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, (δικαίωμα εναντιώσης) να αιτηθεί τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του (δικαίωμα στη διόρθωση και τη λήθη), υπό τον όρο ότι αυτό δεν βλάπτει τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και να ζητήσει την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το φυσικό πρόσωπο μπορεί αν απευθύνεται εγγράφως στο  . Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός 30 ημερών από την υποβολή και ταυτοποίηση του, ενημερώνοντας γραπτώς το φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση του αιτήματος του, ή τους λόγους που εμπορίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Εάν το φυσικό πρόσωπο θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα( www.dpa.gr , Κηφισίας 1-3 Αθήνα, 2106475600 ).

Επικοινωνία

Λάρισα: Φαρσάλων 113, 41335
Γραφείο Αθηνών: Φωτομαρά 73, 11745
801 7007 111
2410 6700 60
2410 6700 63

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις μας.
© 2021 LOGON Α.Ε. | All Rights Reserved | Powered inhouse by LOGON Α.Ε.